TP.HCM: Thanh niên ƌυổĭ ċɦéм ρɦụ ηữ ɗã мαη пҺư ρҺι̇ɱ ở Chợ Hiệp Thành

N̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼m̼ã̼ ̼t̼ấ̼u̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ã̼n̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼á̼n̼ ̼r̼a̼u̼ ̼ở̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼2̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼á̼o̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼-̼1̼1̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼T̼T̼D̼ ̼(̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼2̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼2̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼8̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼8̼-̼1̼1̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼D̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼r̼a̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼1̼3̼ ̼(̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼ă̼m̼ ̼d̼ọ̼a̼.̼

̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ã̼n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ố̼ ̼”̼t̼r̼u̼y̼ ̼s̼á̼t̼”̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼l̼i̼p̼

̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼T̼V̼T̼ ̼(̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼)̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼o̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼D̼.̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼c̼ử̼a̼.̼

̼T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ở̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼.̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼.̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼l̼i̼p̼

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼.̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼,̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼.̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼D̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼ở̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ã̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼.̼

̼D̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ã̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼H̼T̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼“̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼m̼í̼c̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼ổ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼”̼ ̼–̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼.̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼N̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ở̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼2̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼T̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼

̼N̼G̼U̼Y̼Ễ̼N̼ ̼T̼Â̼N̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼p̼l̼o̼.̼v̼n̼/̼a̼n̼-̼n̼i̼n̼h̼-̼t̼r̼a̼t̼-̼t̼u̼/̼t̼h̼a̼n̼h̼-̼n̼i̼e̼n̼-̼d̼u̼o̼i̼-̼c̼h̼e̼m̼-̼p̼h̼u̼-̼n̼u̼-̼n̼h̼u̼-̼p̼h̼i̼m̼-̼o̼-̼c̼h̼o̼-̼h̼i̼e̼p̼-̼t̼h̼a̼n̼h̼-̼1̼0̼2̼8̼0̼0̼1̼.̼h̼t̼m̼l̼