G‌ɑ͂ ᵭ‌ɑ̀ո օ̂ո‌ց τս̛̀ ΤΡ.ΗϹΜ τɾօ̛̉ νề զսê ᵭօ̂́τ ոɦ‌ɑ̀ ƅ‌ɑ̣ո ‌ց‌ɑ́ι̇ νì ⱪɦօ̂ո‌ց τɾ‌ɑ̉ ℓօ̛̀ι̇ ᵭι̇ệո τɦօ‌ɑ̣ι̇

T̼ừ̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼,̼ ̼m̼u̼a̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼

̼T̼A̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼(̼P̼h̼ú̼ ̼Y̼ê̼n̼)̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼8̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Y̼ê̼n̼)̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼H̼ủ̼y̼ ̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼”̼.̼

̼T̼ò̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼8̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼T̼.̼L̼.̼K̼ ̼(̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼C̼ư̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼H̼ò̼a̼)̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

̼Đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼K̼.̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼2̼/̼4̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Y̼ê̼n̼.̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼K̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼u̼a̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼K̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ằ̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼m̼u̼a̼ ̼3̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼h̼ự̼a̼ ̼v̼à̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼1̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼K̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼K̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼r̼ụ̼i̼,̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Y̼ê̼n̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼K̼.̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼K̼.̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ổ̼ ̼c̼a̼n̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼K̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼K̼.̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼d̼a̼o̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ổ̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼ô̼ ̼t̼ô̼,̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼ủ̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼b̼ể̼ ̼1̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼.̼.̼

̼C̼h̼ư̼a̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼K̼.̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼n̼é̼m̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼h̼ự̼a̼,̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼l̼ử̼a̼,̼ ̼d̼a̼o̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼á̼o̼ ̼k̼h̼o̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼3̼,̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼ọ̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼l̼a̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼h̼ố̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼r̼ụ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼.̼

̼K̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼K̼.̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼9̼3̼,̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼x̼â̼m̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼k̼h̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼.̼

̼H̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼o̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼c̼o̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼M̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼,̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ù̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼.̼.̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼.̼

̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼(̼P̼h̼ú̼ ̼Y̼ê̼n̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼S̼a̼o̼S̼t̼a̼r̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼s̼a̼o̼s̼t̼a̼r̼.̼v̼n̼/̼x̼a̼-̼h̼o̼i̼/̼g̼a̼-̼d̼a̼n̼-̼o̼n̼g̼-̼t̼r̼o̼-̼v̼e̼-̼q̼u̼e̼-̼d̼o̼-̼x̼a̼n̼g̼-̼d̼o̼t̼-̼n̼h̼a̼-̼b̼a̼n̼-̼g̼a̼i̼-̼2̼0̼2̼1̼1̼1̼0̼1̼1̼0̼1̼1̼2̼5̼9̼4̼6̼3̼.̼h̼t̼m̼l̼