Đau xót : “Hai cha con MC Quyền Linh đều mắc cоʋiԀ và cả 2 cha con đều trở nặng phải dùng máy thở”

Tháng Mười Một 28, 2021 Sài Gòn 24H 0

S̼u̼ố̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼M̼C̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼v̼ì̼ […]